– Nowa pozycja Wydawnictwa PWSZ w Głogowie

Nakładem Wydawnictwa PWSZ w Głogowie ukazała się kolejna publikacja pt. Zawisza Czarny – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne, której autorem jest dr Jakub Rawski. Zamieszczone poniżej fragmenty recenzji prof. Agnieszki Kwiatkowskiej niech będą zachętą do lektury.

„Monografia składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Każdy z rozdziałów poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, tworzą jednak one spójną całość, podporządkowaną wyraźnej dominancie tematycznej, jaką jest przekonanie o przełomowym i nowatorskim charakterze twórczości Słowackiego (zwłaszcza analizowanego dramatu). Jasna kompozycja, klarownie przedstawione założenia badawcze, odniesienie do całościowo pojmowanego stanu badań i – nade wszystko – trafne wyodrębnienie istotnych dla odczytania dramatu problemów sprawiają, że (…) przedstawiona książka z naddatkiem spełnia stawiane monografiom wymogi.

W rozdziale pierwszym Autor wnikliwie przedstawił genezę dramatu, jego wydania i odmiany, uwzględniając poetykę i genologię dzieła. (…) Drugi rozdział to propozycja odczytania Zawiszy Czarnego jako dramatu o historii miłości. (…) Rozdział trzeci dotyczy etosu rycerskiego. (…) Rozdział czwarty to konsekwentne dopełnienie wniosków z rozdziału trzeciego. Skoro bowiem – pokazuje Autor – Zawisza Czarny nie wpisuje się w mit świętego rycerza, do jakich wzorców czy literackich tradycji się odwołuje i w jakim obraca kanonie? (…) W rozdziale piątym odczytanie dramatu Słowackiego wpisane zostało w rozważania na temat tożsamości płciowej. Szczególnie inspirujące jest ukazanie fascynacji giermkiem (bohater pokochał giermka, zanim zorientował się, że to dziewczyna w przebraniu, jednak po zdemaskowaniu miłość nie ustała) przedstawionej w romantycznym utworze w perspektywie badań Ingi Iwasiów opartych na hipotezie „miłość jest przed płcią”.”

Szczegółowe informacje dotyczące kupna: https://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/

Back to top