– Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Flaga i godło Polski

W dniu 4 maja 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.
„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, to program, którego celem jest wsparcie uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.

Każdego roku MNiSW wyróżnia 15 uczelni zawodowych, które uzyskały najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów oraz nagradza je premią wysokości 1 miliona złotych.

Uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

W ramach otrzymanego wsparcia w 2022 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie:
– przeprowadzi dodatkowe zajęcia, warsztaty, certyfikowane kursy dla studentów wszystkich kierunków,
– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Politechnicznym,
– utworzy pracownię specjalistyczną: Laboratorium Biznesu służącą kształceniu praktycznemu w Instytucie Ekonomicznym,
– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Humanistycznym,
– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Medycznym,
– doposaży Bibliotekę w nowości wydawnicze

Wszystkie ww. działania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia przez Uczelnię i zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2022 r.

W dniu 31 maja 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa na realizację zadania pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi” w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego regionu Ziemi Głogowskiej mikroregionu dorzecza Rzuchowskiej Strugi (woj. dolnośląskie). Najważniejszym elementem będzie opracowanie wyników przeprowadzonych badań wykopaliskowych, przede wszystkim z zakresu epoki kamienia, w tym, specjalistyczne analizy m.in. radiowęglowe (C14) oraz określenie chronologii zabytków, stanowisk archiwalnych, a także odkrytych w trakcie badań weryfikacyjno-powierzchniowych AZP. Realizację zadań zaplanowano do końca 2022 r.

Kwota przyznanych środków w ramach dofinansowania wynosi: 53.000,00 zł.

Koordynatorem projektu jest dr Krzysztof Czapla – adiunkt i Kierownik Pracowni Badań Regionalnych w PWSZ w Głogowie, e-mail k.czapla@pwsz.glogow.pl

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W dniu 16 czerwca 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu na realizację zadania pn. ,,Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie ”.

Umowa podpisana została w ramach Programu MALUCH+ 2021. Uczelnia otrzymała dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa w wysokości 35 200 zł. Całkowity koszt zadnia wynosi 373 600 zł.

W ramach udzielonej dotacji w 2021 r. Uczelnia zobowiązuje się do obniżenia stałej miesięcznej opłaty rodziców za żłobek o 80 zł.

W dniu 13 maja 2021 r.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, to program, którego celem jest wsparcie uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.

Każdego roku MNiSW wyróżnia 15 uczelni zawodowych, które uzyskały najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów oraz nagradza je premią wysokości 1 miliona złotych. Uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

W ramach otrzymanego wsparcia w 2021 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie:

– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Politechnicznym

–  doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Ekonomicznym

– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Humanistycznym

– doposaży sale dydaktyczne i laboratoria służące kształceniu praktycznemu w Instytucie Medycznym

– przeprowadzi dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne dla studentów

– doposaży Bibliotekę w nowości wydawnicze

Wszystkie ww. działania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia przez Uczelnię i zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa na realizację zadania pn. ,, Przebudowa Budynku A” w wysokości 1 248 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 283 170 zł.

W ramach udzielonej dotacji w 2020 r. Uczelnia zobowiązuje się do osiągnięcia następujących celów:

  • zaspokojenie potrzeb lokalowych biblioteki poprzez przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną, zwiększenie ochrony woluminów posiadanych przez Uczelnię (zastosowanie systemu RFID w celu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych przed nieuprawnionym wyniesieniem – kradzieżą),
  • zamontowanie windy i przebudowa szybu windowego – zniesienie barier architektonicznych w budynku A,
  • dostosowanie klatki schodowej w skrzydle zachodnim budynku A do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  • przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej.

Tablica informacyjna dofinansowania ze środków budżetu Państwa
Tablica informacyjna projektu ,, Przebudowa Budynku A”

W dniu 6 kwietnia 2020 r.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, to program, którego celem jest wsparcie uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.

Każdego roku MNiSW wyróżnia 15 uczelni zawodowych, które uzyskały najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów oraz nagradza je premią wysokości 1 miliona złotych. Uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

W ramach otrzymanego wsparcia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie:

  1. doposaży laboratoria i pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Ekonomicznego w specjalistyczne oprogramowanie oraz nowoczesne narzędzia typu tablety, jak również zrealizuje szkolenia dla studentów i kadry dydaktycznej;
  2. doposaży pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Humanistycznego (kierunek: Nowe media) oraz zrealizuje warsztaty z reżyserem dla studentów kierunku Nowe media;
  3. doposaży w materiały eksploatacyjne do ćwiczeń pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Medycznego;
  4. doposaży laboratoria i pracownie dydaktyczne należące Instytutu Politechnicznego w specjalistyczny sprzęt, narzędzia, komputery, specjalistyczne oprogramowanie, nowe stanowiska laboratoryjne;
  5. doposaży uczelnię w serwery, drukarki, oprogramowanie, komputery, projektory;
  6. doposaży Bibliotekę w nowoczesny system do obsługi biblioteki, oprogramowanie, sprzęt, nowości wydawnicze.

Wszystkie ww. działania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia przez Uczelnię i zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2020 r.

Back to top