– Archiwum uczelniane

Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zostało utworzone i zorganizowane w roku 2005 na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pierwsze dokumenty trafiły tutaj 3 stycznia 2008 r.

Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej w stosunku do wszelkiej dokumentacji powstającej w toku działalności Uczelni.

W Archiwum Uczelni gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną.

Do zakresu działania Archiwum Uczelnianego należy:

  • kształtowanie i nadzór nad narastającym zasobem Archiwum;
  • prowadzenie działalności archiwalnej obejmującej: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, opracowywanie, udostępnianie oraz brakowanie dokumentacji;
  • prowadzenie działalności informacyjnej;
  • współpraca z archiwami państwowymi i jednostkami o pokrewnym charakterze.

Zarządzenie Rektora Nr 39/2017
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresu działania archiwum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 39/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Instrukcja kancelaryjna.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 39/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Zarządzenie Rektora nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 r.
Jednolity rzeczowy wykaz akt.

W Archiwum Uczelni przechowuje się oraz udostępnia prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie.
Zasady udostępniania studenckich prac dyplomowych określa Zarządzenie Rektora nr 48/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.

 

Back to top