– Nauczyciele akademiccy utworzyli Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

W PWSZ w Głogowie powstało Uczelniane Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zostało ono utworzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego, a jego przewodniczącą  została  mgr Agata Gnap
Zarząd:
Z-ca Przewodniczącej – mgr Katarzyna Kruk
Sekretarz- mgr Zbigniew Nowak
Skarbnik- mgr Kinga Stankowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca- dr n. med. Edyta Kędra
Członek – mgr Bożena Siedler

Na zabraniu organizacyjnym, tuż po wyborach została powzięta decyzja dotycząca organizacji konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Pierwsze kroki organizacyjne podjęła już Pani dr n. med. Edyta Kędra. Tematem przewodnim konferencji będzie przyjęte na bieżący rok  przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek przesłanie „ Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek- kontrowersje i wyzwania”.

Działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego znana jest na Uczelni już od  3 lat dzięki funkcjonującemu Studenckiemu Kołu Naukowemu PTP. Na przestrzeni tych kilku lat Studenckie Koło Naukowe może pochwalić się prężną działalnością i sukcesami m.in. czynnym uczestnictwem  w konferencjach, publikacjami, działalnością na rzecz lokalnej społeczności w zakresie promocji zdrowia  w tym prowadzeniem Szkoły Zdrowia dla klasy o profilu prozdrowotnym ze Szkoły im. J. Wyżykowskiego w Głogowie. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor, która jest także Vice-Prezesem Zarządu Głównego PTP obecnej kadencji.

Przynależność  do PTP stwarza możliwość podejmowania działalności na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w najbliższym środowisku pielęgniarskim oraz stanowi wyraz postawy wspierającej strategiczne cele PTP na poziomie krajowym i międzynarodowym do których należą:

 1. Rozwój innowacji klinicznych, edukacyjnych i naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa.
 2. Rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych i aktywności badawczej w dziedzinie pielęgniarstwa.
 3. Upowszechnianie i implementacja dorobku pielęgniarstwa światowego
  w celu intensyfikacji rozwoju zawodu pielęgniarki w Polsce.
 4. Inicjowanie i aktywny udział w budowaniu nowych standardów legislacyjnych i edukacyjnych dla pielęgniarek.
 5. Ochrona dziedzictwa zawodu i promocja dorobku historycznego polskich pielęgniarek.
 6. Rozwój współpracy z partnerami rządowymi i biznesowymi na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej.
 7. Integracja i budowanie wspólnoty środowiska zawodowego poprzez rozwój współpracy z organizacjami pielęgniarskimi.
 8. Rozwój przywództwa w pielęgniarstwie i promocja pielęgniarek liderów praktyki, działalności edukacyjnej, społecznej i naukowej.
 9. Budowanie marki PTP jako profesjonalnego towarzystwa naukowego oraz organizacji pożytku publicznego.
 10. Działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń i jakości opieki pielęgniarskiej dla polskiego społeczeństw

Członkami Uczelnianego Koła Naukowego PTP mogą być pracownicy Instytutu Medycznego, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz pielęgniarki zatrudnione w innych podmiotach leczniczych, stąd zaproszenie do współpracy kierowane jest do  wszystkich chętnych. Kontakt:  a.gnap@pwsz.glogow.pl

Mgr Agata GnapPrzewodnicząca Uczelnianego Koła PTP – jest  pielęgniarką z 25-letnim stażem pracy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego podjęła naukę w Studium Pielęgniarskim w Legnicy. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze, następnie na Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu w Głogowie. Kolejne doświadczenie zawodowe to pełnienie obowiązków pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć, potem SOR. Obecnie od 2017 roku pracuje w Terenowym Oddziale RCKiK w Głogowie na stanowisku kierownika oraz od 2019 na stanowisku instruktora w PWSZ w Głogowie, prowadząc zajęcia praktyczne w zakresie pielęgniarstwa internistycznego.

Back to top