– Artykuły z afiliacją PWSZ w Głogowie

Pracownicy dydaktyczni PWSZ w Głogowie systematycznie powiększają swój dorobek naukowy. W międzynarodowych pismach naukowych: PLOS ONE oraz Europen Journal of Psychotraumatology,  właśnie ukazały się dwa artykuły, których współautorką jest dr n. med. Edyta Kędra – wykładowca w Instytucie Medycznym PWSZ w Głogowie. Co niezwykle istotne, artykuły publikowane są z afiliacją PWSZ w Głogowie, co wzbogaca dorobek i podnosi prestiż naszej uczelni. 

Opublikowane dwa artykuły z cyklu czterech (dwa kolejne w trakcie procedowania) są pokłosiem działań naukowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego”, który finansowany jest w ramach grantu wewnętrznego PMWSZ w Opolu, obecnie Uniwersytetu Opolskiego – Instytut Nauk o Zdrowiu.

Jego autorzy tworzą zespół badawczy i są reprezentantami trzech Uczelni: Uniwersytetu Opolskiego – Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Łódzkiego – Instytut Psychologii oraz PWSZ w Głogowie – Instytut Medyczny.

Celem prowadzonych badań, których wyniki znalazły się w tych publikacjach,  było ustalenie czynników determinujących występowanie negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego, tj. lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach powypadkowych oraz w opiece paliatywnej. Wskaźnikiem negatywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę są objawy wtórnego zaburzenia po stresie urazowym, pozytywnych – zastępczy wzrost po traumie.

W badaniach, obejmujących łącznie ok. 500 przedstawicieli służb medycznych (ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki oddziałów powypadkowych i pracujących w opiece paliatywnej), zostało wykorzystanych pięć standardowych narzędzi pomiaru. Należały do nich: zmodyfikowana wersja Listy Zaburzeń po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder Checklist –  PCL-5), Inwentarz Wtórnych Pozytywnych Zmian Potraumatycznych, zmodyfikowana wersja Skali Poznawczego Przetwarzania Traumy (Cognitive Processing of Trauma Scale – CPOTS), Skala Wsparcia Społecznego oraz Skala Satysfakcji z Pracy. Dodatkowo został wykorzystany kwestionariusz ankiety opracowana na użytek badań, zawierający pytania o wiek, płeć, staż pracy, obciążenie pracą.

Badania mają charakter interdyscyplinarny. W skład zespołu badawczego wchodzą badacze- naukowcy z zakresu nauk o zdrowiu, w tym nauczyciele akademiccy oraz psychologowie.

Gratulujemy Pani Doktor tak ważnej publikacji. Zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Artykuł
Artykuł

Back to top