– Kierunek PIELĘGNIARSTWO z wysoką oceną KRASzPiP

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na kolejne 5 lat. Okres, na który przyznano akredytację jest jednoznaczny z bardzo wysoką oceną kształcenia na tym kierunku (zwykle akredytacja udzielana jest na okres 3 lat).  To duży sukces władz Uczelni,  dydaktyków i praktyków zatrudnionych w Instytucie Medycznym, Kół Naukowych działających w ramach Instytutu Medycznego oraz samych studentów, którzy wykazali się dużą aktywnością na polu dydaktycznym i naukowym.

Każda uczelnia, która prowadzi studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Krajowa Rada ocenia czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach oraz wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia.

Przedstawiciele Krajowej Rady oceniają:

  • wdrożenie i realizację programu kształcenia;
  • prowadzenie dokumentacji;
  • infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia;
  • kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia;
  • kontrolę efektów kształcenia;
  • prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły w celu dostosowywania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, we wszystkich tych parametrach uzyskała bardzo wysokie oceny.

Back to top