– Dydaktyka

Edukacja pod względem językowym skupia się na opanowaniu jednego języka w stopniu zaawansowanym, a drugiego języka w stopniu średnio-zaawansowanym (do wyboru: język angielski i niemiecki). Celem nauczania jest edukacja oraz podnoszenie sprawności czterech kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) w sytuacjach biznesowych, w przypadku Instytutu Ekonomicznego, oraz w sytuacjach kulturalno-oświatowych, w przypadku Instytutu Humanistycznego. Nasi studenci zdobywają wszelkie kwalifikacje językowe niezbędne do kontynuowania studiów, wykonywania pracy zawodowej lub przekwalifikowania się. Każdy nowy materiał wprowadzany i praktykowany jest w sytuacjach biznesowych lub zawodowych, tak aby studenci potrafili praktycznie wykorzystywać swoją wiedzę językową.

Ponadto naszymi celami są:

 1. aktywizacja studenta.
  Zajęcia z języka obcego mają sprawić, by studenci uwierzyli, że są zdolni do porozumiewania się w tym języku. Także słabsi językowo studenci powinni w trakcie zajęć nabrać odwagi i zyskać szansę aktywnego uczestniczenia w nich. Oprócz przekazania niezbędnej wiedzy pragniemy przede wszystkim wspierać działania i inicjatywy studentów oraz rozwijać ich umiejętności pracy w zespole i komunikację, poczucie odpowiedzialności
  i krytycyzm.

 2. uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi.
  Interkulturowe realioznawstwo stanowi podstawowe kryterium zarówno dla nauczania języka na poziomie ogólnym, jak i dla nauczania języka specjalistycznego przydatnego
  w pracy zawodowej. Wyznacza ono także dobór tematów i tekstów, które powinny inspirować do afektywnego i kreatywnego podejścia do krajów, których języki są nauczane. Interkulturowe realioznawstwo powinno uwrażliwiać studentów na to, co nieznane i sprawiać, by uczący się rozpoznawali stereotypy i nauczyli się właściwego stosunku do nich.

 3. przygotowanie do sytuacji związanych z życiem zawodowym, jak i konkretną specjalnością.
  Pojęcie języka przydatnego w pracy zawodowej odnosi się do komunikacji w zakresie ekonomii, bankowości, finansów, przemysłu i techniki, a także psychologii, pedagogiki, socjologii, kultury itp. Nauka języka przygotowująca do wykonywania pracy zawodowej
  i zdobycia specjalizacji obejmuje także przygotowanie do studiów, praktyk i pracy w kra- jach Europy i poza nią.

Organizacja lektoratów języka obcego

 1. Lektorat języka obcego na studiach dziennych trwa cztery semestry i obejmuje łącznie 120 godzin.
 2. Przydziału do grup językowych dokonuje się w zależności od poziomu opanowania języka na podstawie testu kwalifikacyjnego.
 3. Liczebność grupy językowej wynosi od 10-15 studentów.
 4. Zaliczenie każdego semestru następuje na podstawie oceny z zajęć dokonywanej przez lektora prowadzącego.
 5. Na studiach dziennych obowiązuje wymóg zdania egzaminu z języka obcego co najmniej na poziomie:
  – średnio-zaawansowanym (poziom B)
  – zaawansowanym (poziom C)Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest w formie ustnej i pisemnej, na kierunkach humanistycznych istnieje możliwość wystawienia sztuki teatralnej jako ustnej formy egzaminu. Dobór sztuki uzależniony jest od poziomu zdawanego egzaminu (B, C).

Metodyka zajęć lektoratów języka obcego

 1. Treści:
  1. nauka języka obcego obejmuje zdobycie i rozwój czterech kompetencji językowych (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu),

  2. na poziomie podstawowych nauka języka obcego skupia się na rozwoju ww. kompetencji w zakresie języka ogólnego; pod koniec nauki wprowadza się odpowiednie do poziomu teksty fachowe oraz terminologię biznesową;

  3. na poziomie kontynuującym (średnio-zaawansowany, zaawansowany) nauka języka obcego obejmuje język fachowy, wprowadzany, praktykowany
   i rozwijany w oparciu o sytuacje i środki naturalne (teksty fachowe, nagrania, wywiady itp.)

 2. Metody:
  1. metody tradycyjne
  2. zróżnicowanie metodyczne (dobór metod nauczania leży w gestii lektora);
  3. techniki multimedialne
 3. Środki nauczania:
  1. dobór podręcznika w zależności od poziomu i typu grupy;
  2. korzystanie z nagrań sytuacji, tekstów i audycji autentycznych;
  3. CD, DVD, VHS, kasety
  4. prasa
  5. komputer – do dyspozycji nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa
  6. literatura autentyczna
  7. internet (nauczanie interaktywne)
 4. Pozalektoratowe formy kształcenia
  1. kursy specjalistyczne przygotowujące i umożliwiające zdobycie certyfikatów;
  2. Wykłady zagranicznych gości i rewizyty;
  3. Formy dokształcania pracowników uczelni.
Back to top