– Rekrutacja – osoby z niepełnosprawnością

Informacje dla niepełnosprawnych kandydatów na studia

w PANS w Głogowie

Kandydaci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności planujący rozpoczęcie nauki w PWSZ w Głogowie mogą zwracać się po informacje oraz pomoc do Działu Nauczania, Punktu Konsultacyjnego lub Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji. Osoby niepełnosprawne zamierzające rozpocząć studia na naszej Uczelni mogą wybrać dowolny kierunek zgodny z ich zainteresowaniami. Ostateczną jednak decyzję o możliwości podjęcia studiów przez osoby niepełnosprawne podejmuje dyrektor właściwego Instytutu lub Rektor. Związane jest to z określeniem trudności, jakich może doświadczyć osoba niepełnosprawna w czasie studiów i ustaleniem form pomocy w rozwiązywaniu tych problemów z uwagi na fakt, iż Uczelnia nie jest jeszcze w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby niepełnosprawne, tak jak pozostali kandydaci, zdają egzaminy wstępne na wybrany kierunek studiów, o ile są one przewidziane w regulaminie. Forma egzaminu może być dostosowana do możliwości kandydata wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności.

Dla kandydatów niewidomych:
– zmiana egzaminu pisemnego na egzamin ustny,
– przedłużenie czasu trwania egzaminu o 50%,
– zastosowanie komputera;

Dla kandydatów niedowidzących:
– materiały do egzaminu pisemnego (np. testy) z powiększonym drukiem,
– zastosowanie komputera lub rzutnika pisma;

Dla kandydatów niesłyszących:
– zmiana egzaminu ustnego na pisemny,
– wydłużenie czasu egzaminu ustnego o 50%;

Dla kandydatów niedosłyszących:
– wydłużenie czasu egzaminu ustnego o 50%;

Dla kandydatów zaburzoną zdolnością manualną:
– przedłużenie egzaminu pisemnego o 50%,
– zamiana egzaminu pisemnego na ustny,
– zastosowanie komputera;

Dla kandydatów z dysfunkcją narządu ruchu:
– zapewnienie dostępnych miejsc na terenie uczelni, w których prowadzony jest egzamin.

Istnieje też możliwość:
– dostosowania postępowania rekrutacyjnego do możliwości psychofizycznych kandydatów,
– dostosowania form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności,
– indywidualizacji toku studiów oraz programu praktyk zawodowych,
– uzyskania wsparcia finansowego w postaci stypendium socjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Głogowie powinny złożyć dokumenty w Dziekanacie Uczelni:
– podanie do J.M. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
– wypełniony Kwestionariusz dla kandydatów na studia,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– dodatkowe informacje na piśmie w zakresie kontynuowanego leczenia, korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

Złożone dokumenty zostaną przeanalizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz członków Komisji Rekrutacyjnej. Na tej podstawie zostanie ustalona forma egzaminu wstępnego.

Zasady udzielania pomocy. Wymagane dokumenty

O pomoc i wsparcie mogą ubiegać się wszyscy studenci niepełnosprawni, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo (np. z powodu wypadków), które nie posiadają takiego orzeczenia, jednak ich stan zdrowia nie pozwala im w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków na uczelni.

Aby uzyskać pomoc należy przedstawić dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną:
– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– aktualną dokumentację lekarską zawierającą rozpoznanie choroby, jej przebieg, objawy oraz leczenie (w szczególności konsekwencje choroby i stosowanego leczenia dla realizacji programu studiów).

Dokumenty powinny być dostarczane w oryginałach lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i nie powinny być starsze niż 30 dni. W przypadku braku dokumentacji, jej niekompletności bądź nieczytelności, student może zostać skierowany na konsultację do lekarza specjalisty współpracującego z uczelnią.

Akty prawne

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
– Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
– Zarządzenia Rektora PWSZ w Głogowie regulujące działalność Punktu Konsultacyjnego

Organizacje i instytucje o zasięgu ogólnopolskim

Organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

w Głogowie i województwie dolnośląskim

  • Oddział Dolnośląski PERON Wrocław, ul. Szewska 6/7, tel. (071) 346 74 40; wrocław@pfron.org.pl
  • Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie: http://www.pup.glogow.pl/ , ul. Piaskowa 1; Obsługa osób niepełnosprawnych: Tel. (076) 72 75 517
  • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych (DZWONI): Głogów, ul. Sikorskiego 19, pok. 27,28,29,31: Tel./fax: (076) 836 57 34
  • Regionalny Punkt Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Zielonej Górze http://www.far.org.pl, ul Al. Niepodległości 7a;; Tel. (068) 324 12 08;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, http://www.pcpr.glogow.pl/ Głogów, ul. Słowiańska 13; Tel/Fax: (76) 834 10 03 lub (76) 831 30 28
Back to top