– CSM

Krótki opis projektu:

Tytuł projektu: Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.08.2022 r.

Umowa o dofinansowanie: POWR.05.05.00-00-0021/19-00

Dofinansowanie projektu z UE 2.161.450,54 zł

Wartość projektu: 2.564.606,72 zł

 

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego polegającego na utworzeniu MCSM oraz wprowadzeniu nowych metod edukacyjnych z użyciem symulacji medycznej

 Grupa docelowa: Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz pośrednio Wnioskodawca jako publiczna szkoła wyższa kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

Główne zadania projektu:

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z utworzeniem MCSM oraz opracowaniem i wdrożeniem programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo, tj.:

  1. prace remontwo – adaptacyjne przystosowujące pomieszczenia do wymogów jakie musi spełniać monoprofilowe centrum symulacji medycznych;
  2. zakup wyposażenia do sali symulacji wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, Sali egzaminacyjnej OSCE, Sali symulacji z zakresu ALS oraz BLS, Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich oraz sali do ćwiczeń umiejętności technicznych;
  3. szkolenia metodyczne z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej, technicznej, zarządczej;
  4. szkolenia/warsztaty wprowadzające w obszar symulacji medycznej dla studentów;
  5. opracowanie i wdrożenie narzędzi usprawniających proces kształcenia w MCSM.

Back to top