– Projekty UE -Pielęgniarstwo

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Tytuł projektu: Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Numer i nazwa Działania: 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2023 r.

Umowa o dofinansowanie: POWR.05.05.00-00-0003/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 2.533.723,58 zł

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności i poprawa jakości kształcenia praktycznego poprzez wdrożenie programu rozwojowego, które poprzez wzrost liczby absolwentów przełoży się na zwiększenie dostępności wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej oraz rozwój kompetencji zawodowych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne kraju.

Grupa docelowa: osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz pośrednio Wnioskodawca jako publiczna szkoła wyższa kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje program rozwojowy uczelni.

Główne zadania projektu:

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo, które będą dotyczyć:

  1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo;
  2. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi;
  3. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin;
  4. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
  5. kształcenie podyplomowe absolwentów kierunku wsparte wypłatą stypendiów szkoleniowych.

Back to top