– Stypendia i pomoc materialna

INFORMACJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 O:

 1. Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 3. Stypendium Rektora,
 4. Zapomogę.

Regulamin świadczeń
socjalnych dla studentów


Przypominamy!!!

Studentowi po ukończeniu jednego kierunku studiów -stypendia nie przysługują! chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Świadczenia przysługują przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

 – na studiach pierwszego stopnia – świadczenia przysługują nie dłużej niż przez 9 semestrów;

– na studiach drugiego stopnia – świadczenia przysługują nie dłużej niż przez 7 semestrów;

– na studiach jednolitych magisterskich – nie dłużej niż przez 12 semestrów;

– do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;

– student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku,

– do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr,

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Przeczytaj uważnie Regulamin świadczeń dla studentów ponieważ obowiązek złożenia kompletnej  i prawidłowej dokumentacji stypendialnej spoczywa na STUDENCIE.

Wniosek
o stypendium socjalne

Oświadczenie
o stypendium dla uchodźców

1. Oświadczenie
o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

2. Wzór oświadczenia
studenta i członków rodziny

3. Wzór zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego

4. Wniosek
o ponowne przeliczenie dochodu

5. Oświadczenie
w przypadku braku dochodu

Dochód uprawniający do stypendium socjalnego – do 1294,40 zł netto na jednego członka rodziny;

 • rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych – 2022;

Wykaz dokumentów

Dokumentacja do wniosku o pomoc materialną, potwierdzająca wysokość dochodu dotyczy studenta oraz jego rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w który student ubiega się o pomoc materialną.

Starając się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości każdy student winien złożyć następującą dokumentację:

 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które powinno zawierać informacje: o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2022 i zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i podatku (jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych). Należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego pełnoletniego członka rodziny; (brak dochodów w 2022 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy) – obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu przychodach;
 • oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym 2022 wraz z odpowiednimi zaświadczeniami lub dowodami – obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki zdrowotnej za 2022 r jeżeli dochód był uzyskany – przez studenta lub członków jego rodziny;

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak np.:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2022 roku zasiłku chorobowego;
 • skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta albo inny dokument urzędowy potwierdzający ich liczbę (dotyczy osób poniżej 18 roku życia),
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach powyżej 18 roku życia;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
 • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
 • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).
 • w przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto miesięcznie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych (zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w roku składania wniosku o stypendium)
 • w przypadku niezłożenia zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych przy dochodzie, który nie przekracza 600 zł netto na 1 osobę w rodzinie studenta, możliwe jest uzyskanie świadczenia, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku zaświadczenia o korzystaniu z ww. placówek – są przez studenta racjonalnie uzasadnione oraz gdy student rzetelnie udokumentuje źródła utrzymania rodziny.
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2022 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2021) – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2023 r. – dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną studenta.

Do dochodu nie wlicza się: – świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych Rodzina 500+, środki z programu Dobry Start.

Pełny wykaz dokumentów zawarty jest

w Regulaminie świadczeń dla studentów

 Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dziecko / dzieci,
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, jest wyższy lub równy 930,35 zł.

W sytuacji, gdy student nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

Stypendium nie przysługuje w przypadku:

– gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz studenta od jego rodzica, chyba że:
rodzice dziecka nie żyją lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • student, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Pełny wykaz dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendium zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Wniosek
o stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał znaczące wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora dla najlepszych

Ustala się minimalną średnią uprawniającą do złożenia wniosku o przyznanie stypendium Rektora, którzy wnioskują o stypendium bazując wyłącznie na podstawie uzyskanej średniej w roku akademickim 2022/2023:

INSTYTUT HUMANISTYCZNY:

 • Pedagogika I stopnia – 4,96
 • Pedagogika II stopnia – 4,83
 • Pedagogika jednolite magisterskie – 4,95
 • Nowe media – 4,85

 INSTYTUT EKONOMICZNY:

 • Finanse i rachunkowość – 4,68

INSTYTUT POLITECHNICZNY:

 • Automatyka i robotyka – 4,50
 • Metalurgia – 4,00
 • Inżynieria i logistyka produkcji – 4,45

INSTYTUT MEDYCZNY:

 • Pielęgniarstwo I stopnia – 4,77
 • Pielęgniarstwo II stopnia – 4,71

Ranking
punktów

Wniosek
o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, na podstawie ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

1) upłynął do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

3) upłynął w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do 30 września 2024 r.,

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek
o zapomogę

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy przyznawanej studentowi który, z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. Do zdarzeń losowych należą np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, nieszczęśliwy wypadek, kradzież mienia, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Back to top