– Zasady przyjęć na studia

Zasady i tryb przyjęć na studia reguluje załącznik do uchwały Senatu nr 123/XXVI/23 z dn. 22 września 2023 r. ze zm. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/25.

Treść załącznika do pobrania

Ogólne informacje o studiach dla cudzoziemców

NIEMOŻNOŚĆ STUDIOWANIA DWA RAZY NA TYM SAMYM KIERUNKU

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie nie można podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy  studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Wynika to z niemożności wystawienia dwa razy dyplomu ukończenia studiów na tym samym kierunku i poziomie kształcenia.

Absolwenci danego kierunku mogą  kontynuować kształcenie na kolejnym poziomie na tym samym kierunku studiów.
Przykład : Absolwent studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika nie może podjąć po raz drugi studiów I stopnia na kierunku pedagogika. Może natomiast podjąć studia drugiego stopnia na tym kierunku.

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w jednej z postaci:

 • ukończonego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
 • posiadanego certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B1, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • zaświadczenia o przeprowadzonej rozmowie ze znajomości języka polskiego stwierdzającego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku polskim na wybranym kierunku studiów, wydanego przez komisje Instytutu PANS w Głogowie, który realizuje kształcenie na tym kierunku,
 • dokumentu w postaci:
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym,
  • dyplomu ukończenia studiów, na których język polski był językiem wykładowym.

W rekrutacji na studia kandydat posiadający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest do ich przetłumaczenia na język polski.

Tłumaczeniu podlegają dokumenty zagraniczne: świadectwa, dyplomy, dodatki do zagranicznych świadectw/dyplomów w postaci wykazu przedmiotów i ocen (suplement do dyplomu), zaświadczenia apostille lub legalizacji (jeśli zostały sporządzone w języku obcym) i zaświadczenia lekarskie.

Dopuszcza się składanie tłumaczeń, których dokonali:

 

Do podjęcia studiów prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie mogą być dopuszczone osoby niepełnoletnie.

 • Osoba niepełnoletnia– to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat.
 • Proces rekrutacji na studia w takim przypadku wygląda tak samo, jak u kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu należy dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic bądź inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać podpisywać wszystkie dokumenty do chwili uzyskania pełnoletności.
 • Dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów jest dostępne do  pobrania  – oświadczenie.

 

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Dziekanat: tel. 76 832 04 21, 76 832 04 40
lub
Rzecznik PANS w Głogowie:
tel. 76 832 04 42

Back to top