– Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu  pn. „Automatyka i robotyka – studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Uczelnię do jej spełnienia w możliwie jak największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE:

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

rzany@pwsz.glogow.pl

W związku z realizacją projektu  pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: rzany@pwsz.glogow.pl

W związku z realizacją projektu  pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Uczelnię do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: g.machera@pwsz.glogow.pl

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Uczelnię do jej spełnienia w możliwie jak największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

rzany@pwsz.glogow.pl

Back to top