– KOMUNIKAT dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, które ukazało się w dniu 4 listopada informujemy, że  na okres od 8 listopada do 31 grudnia 2021 r. wprowadzona  zostaje  możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (pod pewnymi warunkami).

Zgodnie z par. 2 pkt. 2 zarządzenia, jeśli zajęcia dydaktyczne nie wymagają fizycznej obecności studentów, dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie zdalnej, w trybie zapewniającym synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek kierownika przedmiotu, którego podstawą może być zaliczenie nauczyciela do grupy ryzyka.

W związku z powyższym informacje odnośnie formy realizacji zajęć z danego przedmiotu przekażą studentom poszczególni wykładowcy.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2021
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
roku akademickiego 2021/2022
w okresie od dnia 8 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r.

Back to top